Skip to main content

Nuborgh College Veluvine is Topwerkgever-VO van schooljaar 2020-2021. In dit interview met Locatiedirecteur Harry Noppers spreken we over het belang van reflectie en het betrekken van medewerkers.